URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Biuletyn nr 2

Nietrzymanie moczu, przyczyny i objawy - klasyfikacja ICS

Poniższy podział został przedstawiony przez komitet standaryzacji przy International Continence Society w celu ujednolicenia nazewnictwa. Zaaprobowany przez American Urologie Association i Urodynamic Society jest obecnie oficjalnie rekomendowany przez obydwie te organizacje.

Przyczyny nietrzymania moczu

Mogą być domniemane lub dokładnie sprecyzowane (badaniem urodynamicznym). Przykład: u zdrowej neurologicznie kobiet, skarżącej się na nietrzymanie moczu z parcia, u której w badaniu cystometrycznym nie ma motorycznej niestabilności i wyklucza się jednocześnie nietrzymanie z przyczyn zwieraczowych oraz z przepełnienia, stwierdzamy domniemaną niestabilność wypieracza.
Powinno się zawsze określić, czy przyczyna jest dokładnie sprecyzowana czy domniemana.

  I Przyczyny pęcherzowe:
 1. Nadaktywność wypieracza (detrusor overactivity) - są to niekontrolowane skurcze wypieracza w fazie wypełniania. Termin ten powinien być używany wtedy, kiedy przyczyna nie jest znana
  1. niestabilność wypieracza (detrusor instabilit) - niekontrolowane skurcze wypieracza, nie związane z uszkodzeniem układu nerwowego,
  2. hiperrefleksja wypieracza (detrusor hyperrefleksja) - niekontrolowane skurcze wypieracza występujące w wyniku chorób układu nerwowego.
 2. Niska podatność ścian pęcherza. Dotychczas nie ma dokładnie określonych wartości prawidłowej podatności. Przyjmuje się, że przy wypełnieniu 500 ml ciśnienie śródpęcherzowe powinno wahać się w granicach 25 cm H2O.
  II Przyczyny zwieraczowe:
 1. Nadmierna ruchomość cewki
 2. Niewydolność mechanizmu zwieraczowego - uszkodzenie dotyczy samego zwieracza (intrinsic sphincter deficiency).
Obecnie nie ma dobrze zdefiniowanych, obiektywnych metod pozwalających na dokładne zróżnicowanie obydwu przyczyn zwieraczowych. Przyjmuje się, że nadmierną ruchomość cewki potwierdza Q-Tip test, a Valsalva Leak Point Pressure i spoczynkowe ciśnienia w cewce - niewydolność mechanizmu zwieraczowego.
Pamiętać również należy, iż nie każda kobieta z nadmierną ruchomością cewki ma nietrzymanie moczu.

III Nietrzymanie z przepełnienia (overflow incontinence) . Jest wynikiem przeszkody w odpływie moczu lub osłabionej kurczliwości wypieracza.

IV Nietrzymanie pozazwieraczowe w wyniku przetok i ektopowego ujścia moczowodu
Do niedawna przyczyna ta nie była uwzględniana w podziale ICS.

Według klasyfikacji ICS objawami nietrzymania moczu są:
 1. nietrzymanie z parcia - przyczyna: nadaktywny wypieracz,
 2. wysiłkowe nietrzymanie (stress incontinence) - przyczyny zwieraczowe,
 3. bezwiedne gubienie moczu - może występować w wyniku nadaktywnego wypieracza, przyczyn zwieraczowych, przepełnienia pęcherza, lub nietrzymania poza zwieraczowego,
 4. stały wyciek moczu - przyczyny zwieraczowe, lub nietrzymanie poza zwieraczowe,
 5. moczenie nocne - może występować w wyniku nadaktywnego wypieracza, przyczyn zwieraczowych, przepełnienia pęcherza, lub nietrzymania poza zwieraczowego,
 6. kroplowanie po zakończeniu mikcji - przyczyny nie są ściśle zdefiniowane. Przyjmuje się, że u kobiet może być spowodowane zaciekiem moczu do pochwy, lub uchyłkiem cewki.
Ponadto objawy dzielą się na subiektywne i obiektywne. Lekarz zajmujący się pacjentem powinien określić i jedne i drugie. Na przykład: objawem subiektywnym wysiłkowego nietrzymania moczu będzie skarga pacjenta na gubienie moczu podczas kaszlu. Objawem obiektywnym zaś - stwierdzenie przez lekarza wycieku moczu z cewki podczas kaszlu. Objawem subiektywnym bezwiednego gubienia moczu będzie skarga pacjenta na gubienie moczu nie związane z wysiłkiem i parciem. Obiektywnym objawem w takim przypadku będzie stwierdzenie przez lekarza wycieku moczu z cewki nie związanego z kaszlem czy z niekontrolowanym skurczem wypieracza.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2022 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2022 modified by: PetS